navigacija
Naslovnica specijala Specijal: Broj 54
DRUGI SVJETSKI RAT

Kraljevina Ugarska

Pristupila je 23. studenoga 1940. Trojnom paktu. Kao jedna od neposrednih posljedica toga bio je razmještaj njemačkih postrojbi na području Mađarske

Kraljevina Ugarska

Foto: www.ww2incolor.com

U listopadu 1918. godine Austro-Ugarska Mo­narhija nalazila se u procesu političke lilcvi­dacije. Na temeljima Monarhije stvorene su nove drža­ve: Republika Austrija (koja je obu­hvatila povijesne pokrajine: Bur­genland/Gradišće, Korušku, Donju i Gornju Austriju, Štajersku i Ti­rol), Čehoslovačka Republika (koja je ustrojena od Češke, Moravske, Slovačke i Rutenije/Zakarpatje/ Potkarpatske Ukrajine), a najveći dio Donje Šlezije i Galicije postali su dijelovi nove Poljske Republike (čime je ona dobila zajedničku gra­nicu s Kraljevinom Rumunjskom), dok su Donja Štajerska, Donja Ko­ruška, Kranjska i Prekomurje (po­dručje današnje Slovenije bez Pri­morske), potom Banska Hrvatska i Dalmacija te Bosna i Hercegovina oblikovale zapadni dio novostvo­renog Kraljevstva Srba, Hrvata i Slo­venaca. Međutim, mirovnim spo­razumom iz Trianona (potpisanim 4.1ipnja 1920. godine) najveće teri­torijalne gubitke pretrpjela je Kra­ljevina Ugarska: Slovačka je postala dio nove zajedničke čehoslovačke države, dok su Prekomurje, Međi­murje, Bačka i dio Banata posta­li dijelovi Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, a Erdelj (Sedmogradska, odnosno sjeveroistočna Transilva­nija) te najveći dio Banata dio Kra­ljevine Rumunjske (time je Kralj evi­na Ugarska izgubila tri petine svog predratnog teritorija te dvije treći­ne svog predratnog stanovništva, pri čemu treba uzeti u obzir da su sva navedena područja bila nacio­nalno mješovita).

Krajem listopada 1918. godine ostatak Ugarske našao se u politič­kom kaosu koji je pokušala smiriti široka koalicijska Vlada formirana 31. listopada. Navedena je Vlada 4. studenog 1918. godine u Beogradu potpisala primirje, a 16. studenog proglasila Republiku Mađarsku. 

Međutim na području Mađarske dolazi do velike gospodarske krize izazvane gubitkom rata, koju ko­riste komunisti zajedno sa socijal­demokratima (ujedinjeni u Socija­lističkoj stranci) te 21. ožujka 1919. godine proglašavaju Mađarsku So­vjetsku Republiku na čelu sa Be­lom Kunom. Na navedene događa­je odmah je reagirala Antanta te je 16. travnja 1919. godine započela vojna intervencija protiv Mađarske Sovjetske Republike. U vojnoj in­tervenciji učestvovao je Francuski ekspedicijski zbor (koji se nalazio razmješten u jugoistočnoj Mađar­skoj te se pripremao za intervenci­ju u Rusiji), a na zahtjevAntante ru­munjske postrojbe ulaze u istočne, a postrojbe Čehoslovačke u sjever­ne dijelove Mađarske. Do svibnja 1919. godine rumunjske su postroj­be dostigle rijeku Tisu, a na područ­ju Zapadne Mađarske ustrojene su mađarske vojne postrojbe sa zada­ćom borbe protiv snaga sovjetskerepublike. Mađarske sovjetske po­strojbe postigle su najviše uspje­ha protiv snaga Čehoslovačke koje su uspjele potisnuti s mađarskog teritorija te prodrijeti na područje Slovačke, gdje je potom proglaše­na Slovačka Sovjetska Republika. Međutim zbog nastavka prodo­ra rumunjskih postrojbi u smjeru Budimpešte, daljnje operacije na području Slovačke su obustavljene, a postrojbe prebačene za obranu Budimpešte. Tijekom teških borbi vođenih od 20. do 26. srpnja 1919. godine mađarske sovjetske postrojbe pretrpjele su odsudan poraz od strane rumunjskih postrojbi koje su u nezadrživom napredovanju 4. rujna 1919. zauzele Budimpeštu, čime je u potpunosti poražena Ma­đarska Sovjetska Republika, a vlast preuzima prijelazna vlada formi­rana od predstavnika najvećih gra­đanskih stranaka.

Nastavak teksta i ostale zanimljivosti čitajte u novom broju VP magazina od subote, 5. rujna na svim kioscima!

Ocijeni:

1 2 3 4 5

0 (0 ocjena)
Ispravi pogreške

Komentari

1
Registracija
 • lietuva lietuva

  09.09.2015 u 17:08h

  Burgenland / Gradišće nije povijesna austrijska pokrajina!
  1 100% 0
 • lietuva lietuva

  09.09.2015 u 17:08h

  Burgenland / Gradišće nije povijesna austrijska pokrajina!
  1 100% 0